Child Plan

जीवन उन्नति  (अग्रीम भुक्तानी बाल सावधिक) जीवन बीमा योजना

जीवन उन्नति (अग्रीम भुक्तानी बाल सावधिक) जीवन बीमा योजना

यो बाल बच्चाको अग्रीम भुक्तानी सावधिक बीमा योजना हो । बीमा अवधिभर पटक पटक गरी बच्चा को उमेरको आधारमा बीमाङ्कको निश्चित प्रतिशत रकम भुक्तानी गरिन्छ । जसले अभिभावकलाई बाल बच्चाको शिक्षा दिक्षामा पटकपटक एक मुष्ठ रकम व्यवस्था गर्नु पर्ने झंझट बाट मुक्ति प्रदान गर्दछ । बीमा अवधि समाप्तीमा बाँकी बीमाङ्क र बोनस फेरी एक मुष्ठ भुक्तानी गरिन्छ ।

प्रमुख विशेषता:

उमेर  
न्यूनतम प्रवेश उमेर ३० दिन
अधिकतम प्रवेश उमेर १५ बर्ष
अधिकतम बीमा समाप्ति उमेर २४ बर्ष
बीमाङ्क
न्यूनतम बीमाङ्क रु. ५०,०००
अधिकतम बीमाङ्क रु. ७५,००,०००
अवधि
न्यूनतम बीमा अवधि ९ बर्ष
अधिकतम बीमा अवधि २४ बर्ष
बीमाशुल्क भुक्तानीमा छुट
वार्षिक बीमाशुल्क भुक्तानीमा २ प्रतिशत छुट
अर्ध वार्षिक बीमाशुल्क भुक्तानीमा १ प्रतिशत छुट
त्रैमासिक तथा तलब बचत बीमा शुल्क भुक्तानीमा कुनै छुट तथा थप छैन
 मासिक बीमाशुल्क भुक्तानीमा ५ प्रतिशत थप
बीमाङ्ककोे आधारमा
बीमाङ्क रु. २५०,००० देखि ४,९९,९९९ सम्म रु. १ प्रतिहजार
बीमाङ्क रु. ५,००,००० देखि माथि रु. २ प्रतिहजार

सुविधाहरु
निम्न मितिसम्म बीमित जीवित रहेमा बीमालेखको शर्तहरुको अधीनमा रही देहाय अनुसार बीमालेखको सुविधा भुक्तानी दिइने छ :

बीमितको उमेर देहाय अनुसार पुगे पछि भुक्तानी गरीने सुविधा (बिमाङ्कको प्रतिशत )
१६ बर्ष पुगे पछि १५ प्रतिशत
१८ बर्ष पुगे पछि २५ प्रतिशत
२१ बर्ष पुगे पछि २५ प्रतिशत
२४ बर्ष पुगे पछि ३५ प्रतिशत तथा आर्जीत बोनस