Money Back Plan

वैभव जीवन (अग्रीम भुक्तानी सावधिक) जीवन बीमा

वैभव जीवन (अग्रीम भुक्तानी सावधिक) जीवन बीमा

यो सावधिक (अग्रीम भुक्तानी) जीवन बीमा योजना हो । यस बीमा योजना अन्र्तगत तीन चरणको किस्ताबन्दीमा बीमाङ्कको निश्चित प्रतिशत रकम फिर्ता गरिन्छ र बीमा अवधि समाप्तीमा बाँकी बीमाङ्क र पुरा अवधिको बोनस समेत एकमुष्ट पुनः भुक्तानी गरिन्छ । आफ्नो भविष्यको आर्थिक योजना बनाउँदा बीच बीचमा आईपर्ने आर्थिक समस्या समाधान गर्न आफुले रोजेको अवधिको यो बीमा योजना लिन सकिन्छ ।

प्रमुख विशेषता :

उमेर
न्यूनतम प्रवेश उमेर १६ बर्ष
अधिकतम प्रवेश उमेर ५८ ,५५ ,५२,४९ र ४६ बर्ष
बीमाङ्क 
न्यूनतम बीमाङ्क रु. ५०,०००
अधिकतम बीमाङ्क जतिपनी
अवधि
न्यूनतम बीमा अवधि १२ बर्ष, १५ बर्ष, १८ बर्ष, २१ बर्ष र २४ बर्ष
अधिकतम बीमा अवधि १२ बर्ष, १५ बर्ष, १८ बर्ष, २१ बर्ष र २४ बर्ष
बीमाशुल्क भुक्तानीमा
वार्षिक बीमाशुल्क भुक्तानीमा २ प्रतिशत छुट
अर्ध वार्षिक बीमाशुल्क भुक्तानीमा १ प्रतिशत छुट
त्रैमासिक बीमाशुल्क भुक्तानीमा कुनै छुट तथा थप छैन
मासिक बीमाशुल्क भुक्तानीमा ५ प्रतिशत थप
बीमाङ्क रकमको आधारमा छुट
बीमाङ्क रु १००,००० देखि १९९,००० सम्म रु.१ प्रतिहजार
बीमाङ्क रु २००,००० देखि माथि रु. २ प्रतिहजार
पुरक करार बिमाङ्क को सुबिधा
दुर्घटना मृत्यु लाभ(ADB) अधिकतम बिमाङ्कको बराबर अथवा बढिमा रु.५०,००,०००
अपाङ्ग असक्त सुबिधा(TPD) अधिकतम बिमाङ्कको बराबर अथवा बढिमा रु.५०,००,०००
बिमाशुल्क छुट (PWB) अधिकतम बिमाङ्कको बराबर अथवा बढिमा रु.५०,००,०००
जोखिम रक्षावरण योजना(CI) अधिकतम बिमाङ्कको बराबर अथवा बढिमा रु.१०,००,०००

Benefit Schedule:

बीमा अवधि तीन किस्तामा भुक्तानी (बीमालेखको वर्ष दिवसमा)
पहिलो किस्ता  दोश्रो किस्ता अन्तिम किस्ता
१२ बर्ष ४ बर्ष(२५%) ८ (२५%) ५०% + बोनस
१५ बर्ष ५ बर्ष(२५%) १० (२५%)  ५०% + आर्जित बोनस
१८ बर्ष  ६ बर्ष(३०%) १२ (३०%)  ५०% + आर्जित बोनस
२१ बर्ष ७ बर्ष(३०%) १४ (३०%) ६०% + आर्जित बोनस
२४ बर्ष  ८ बर्ष(३०%) १६ (३०%) ६०% + आर्जित बोनस