Term Plan

प्रभु म्यादी जीवन बीमा

प्रभु म्यादी जीवन बीमा

प्रमुख विशेषता:

उमेर  
न्यूनतम प्रवेश उमेर                                                १६ वर्ष
अधिकम प्रवेश उमेर                                               ६० वर्ष
अधिकतम बीमा समाप्ति उमेर                                             ७०  वर्ष
बीमाङ्क
न्यूनतम बीमाङ्क                                        रु. २,५०,०००
अधितकम बीमाङ्क                                             जतिपनी
अवधि
न्यूनतम बीमा अवधि                                                १०वर्ष
अधिकतम बीमा अवधि                                               २०वर्ष

बीमा लेखमा प्राप्त हुने अवस्थाहरु :

  • बीमा समाप्ति मिति अगावै बीमितको मृत्यु भएमा बीमालेखको शर्तहरुको अधीनमा रही बीमाङ्क रकम भुक्तानी दिइनेछ ।
  • बीमितले बीमा अवधि भरी जम्मा गरेको सम्पूर्ण बीमा शुल्क रकम फिर्ता गरिनेछ ।