KYC

ग्राहक पहिचान विवरण

ठेगाना तथा सम्पर्क: (तल स्थायी ठेगानामा क्रमश उल्लेख गर्नुहोस: घर नम्बर, टोल/गाँउ, वडा नं, न.पा, गा.पा.,जिल्ला)
प्रस्तावक/बीमा चाहने व्यक्तिको आयश्रोत नोकरी भएमा :

म यो घोषणा गर्दछु कि उपरोक्त बमोजिम उपलब्ध गराइएका सूचना तथा कागजात सत्य साँचो हुन् । सम्पति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ बमोजिम म सम्बन्धी कुनै पनि जानकारीहरु प्रदान गर्न अख्तियार दिन्छु र यस सम्बन्धमा प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम गर्न मेरो मञ्जुरी छ ।